+ 385 1 2343 969 Kontaktirajte nas

Nadzor

Usluga nadzora predstavlja jednu od bitnijih usluga u našem paketu inženjerske ponude. Nadzor osigurava realizaciju koncepcije građevine utvrđene građevinskom dozvolom te osigurava izvođenje radova u skladu s važećim Zakonima i Propisima.U okviru usluge nadzora vrše se slijedeće aktivnosti:

 • analiza dostavljene projektne dokumentacije i troškovnika
 • analiza vremenskog plana provedbe projekta
 • analiza troškova projekta
 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda
 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola količina i kvaliteta ugrađenih elemenata za instalaterske radove te ugradnje tehnološke i radne opreme, kontrola situacija, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja funkcionalnih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
 • izgradnje prema potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (upotrebe materijala i opreme prema projektu, provođenje koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoće iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.)
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacije, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, sudjelovanje u radu s inspekcijskih službama gradske uprave, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.